img1
img2
img3
O NÁS

Reedukačné centrum v Zlatých Moravciach je špeciálnym výchovným zariadením s vyše štyridsaťročnou históriou. Zameriava sa na reedukáciu sociálne, mravne a emocionálne narušených dievčat u ktorých boli zistené také nedostatky v sociálnej prispôsobivosti, v osobnostných vlastnostiach a charakterovom vývine, že ich výchova a vzdelávanie v iných zariadeniach alebo v prirodzenom rodinnom prostredí by neviedli k náprave. Poskytuje deťom výchovu a vzdelávanie zamerané na optimalizáciu ich psychosociálneho vývinu, odstraňovanie porúch správania a vytvorenie predpokladov na ich osobnostnú a sociálnu integráciu. Okrem zaužívaných postupov pri prevýchove, kde je kladený dôraz na všetky oblasti výchovy sa zameriavame na rozvíjanie kľúčových kompetencií, ktoré sú základom celkovej koncepcie výchovno-vzdelávacej činnosti nášho zariadenia. Kľúčové kompetencie chápeme ako dôležitú kategóriu súhrnu vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie osobnosti, ktoré potrebuje každý človek k svojmu osobnému rozvoju, sociálnemu začleneniu, k aktívnemu občianstvu a k permanentnému celoživotnému vzdelávaniu. Dôležité je uvedomiť si, že pri ukončení pobytu v reedukačnom centre osvojené kľúčové kompetencie zodpovedajú osobnostným možnostiam a dĺžke pobytu dieťaťa v zariadení. Medzi kľúčové kompetencie dieťaťa patria: - informačné, učebné, kognitívne, interpersonálne, komunikačné, personálne.